Definities

 1. Healthy Habits Lab: Healthy Habits Lab, gevestigd te Loenen aan de Vecht onder KvK nr. 77876687.
 2. Klant: degene met wie Healthy Habits Lab een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Healthy Habits Lab en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
  overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Healthy Habits Lab.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
  overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de
  klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Healthy Habits Lab zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders
  vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het
  aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod
  of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en
  schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Healthy Habits Lab zich het recht
  voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken,
  zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Healthy Habits Lab slechts, nadat de klant deze
  schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Healthy Habits Lab hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele
  overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij
  uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Healthy Habits Lab hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die
  anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Healthy Habits Lab te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Healthy Habits Lab niet
  kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst,
  kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging
  zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Healthy Habits Lab vastgesteld op grond
  van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Healthy Habits Lab, geldend voor
  de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 1. Indien partijen voor een dienstverlening door Healthy Habits Lab een totaalbedrag zijn
  overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs,
  waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 2. Healthy Habits Lab is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 3. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Healthy Habits Lab de klant tijdig te
  laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 4. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de
  opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 5. Healthy Habits Lab heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 6. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Healthy Habits Lab prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 7. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Healthy Habits Lab op te zeggen indien hij
  niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Healthy Habits Lab mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het
  overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant
  het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij
  van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Healthy Habits Lab de klant een aanmaning
  hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Healthy Habits Lab behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van
  onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of
  producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Healthy Habits Lab gerechtigd een
  rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een
  gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
  schadevergoeding verschuldigd aan Healthy Habits Lab.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
  incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Healthy Habits Lab zijn verplichtingen opschorten totdat de
  klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn
  de vorderingen van Healthy Habits Lab op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Healthy Habits Lab,
  dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Healthy Habits Lab te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Healthy Habits Lab gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten
  aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Healthy Habits Lab roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische
  mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de
  producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Healthy Habits Lab,
  tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van
  reden ontbinden op voorwaarde dat:
  ● het product niet is gebruikt
  ● het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  ● het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  ● het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed,
  badkleding, enz.)
  ● de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s,
  cd’s, etc.)
  ● het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
  ● het product geen los tijdschrift of losse krant is
  ● het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  ● de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1
  bestelling
  o zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  o zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  o zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken
  via eline@healthyhabitslab.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de
  website van Healthy Habits Lab, www.healthyhabitslab.com, kan worden gedownload.
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn
  herroepingsrecht te retourneren aan Healthy Habits Lab, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht
  komt te vervallen.
 5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Healthy Habits Lab indien de volledige
  bestelling wordt geretourneerd.
 6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet
  voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Healthy Habits Lab deze kosten binnen 14 dagen na
  ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op
  voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Healthy Habits Lab heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit
deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Healthy Habits Lab kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant
  onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Healthy Habits
  Lab heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen
  verschuldigd is aan Healthy Habits Lab.
 3. Healthy Habits Lab is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als
  gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Healthy Habits
Lab te verrekenen met een vordering op Healthy Habits Lab.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Healthy Habits Lab blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan
  aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Healthy Habits Lab op grond van wat voor
  met Healthy Habits Lab gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het
  tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Healthy Habits Lab zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken
  terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden,
  verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Healthy Habits Lab een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als
  ontbonden en heeft Healthy Habits Lab het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te
  vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Healthy Habits Lab, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Healthy Habits Lab het
  recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate
  levering niet aan Healthy Habits Lab kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Healthy Habits Lab opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding
  daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
  anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Healthy Habits
  Lab door Healthy Habits Lab schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin
  het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Healthy Habits Lab niet binnen 14 dagen na daartoe
  schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig
kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben
afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens
  het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te
  laten maken, bij gebreke waarvan Healthy Habits Lab niet aansprakelijk kan worden gehouden voor
  eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare
  beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Healthy
  Habits Lab, bij gebreke waarvan Healthy Habits Lab niet aansprakelijk kan worden gehouden voor
  eventuele schade.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen
  onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  o zaken van Healthy Habits Lab die bij de klant aanwezig zijn
  o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Healthy Habits Lab de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het
  risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel
  voor rekening van de klant.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze
  voor Healthy Habits Lab enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door
  ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van
  ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de
  klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een
  overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of
  feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten
  behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Healthy Habits Lab voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
  eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Healthy Habits Lab heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten
  verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en
  betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Healthy Habits Lab tijdig kan beginnen aan de
  uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Healthy Habits Lab tijdig kan beginnen aan de
  uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor
  rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van
  de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Healthy Habits
  Lab.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde
  informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard
  van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Healthy Habits Lab de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Healthy Habits Lab redelijkerwijs verlangde
  informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor
  vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de
  klant.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Healthy Habits Lab en de klant wordt aangegaan voor de duur van , tenzij uit
  de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
  overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn
  stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de
  overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de
  overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de
  overeenkomst van rechtswege.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden
  een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn
  moet de klant Healthy Habits Lab schriftelijk in gebreke stellen.

Intellectueel eigendom

 1. Healthy Habits Lab behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht,
  octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen,
  geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen,
  maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke
  toestemming van Healthy Habits Lab (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen
  of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Healthy Habits Lab ontvangt
  geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Healthy Habits Lab waarvan hij weet of
  redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan
  verwachten dat verspreiding ervan Healthy Habits Lab schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde
  informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is
  geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van
  de klant.
  o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende
  overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over
  intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van
  handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  ● is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
  ● is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag
  dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure
  nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige
  rechten van Healthy Habits Lab waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Healthy Habits Lab tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de
door Healthy Habits Lab geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Healthy Habits Lab geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk
  te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de
  overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Healthy Habits Lab daarvan zo spoedig mogelijk,
  doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Healthy Habits Lab uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
  tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,
  zodat Healthy Habits Lab in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden
  dat Healthy Habits Lab gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn
  overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Healthy Habits Lab.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Healthy Habits Lab ook
  daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Healthy Habits Lab een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Healthy Habits
Lab verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Healthy Habits Lab

 1. Healthy Habits Lab is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor
  zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Healthy Habits Lab aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe
  schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Healthy Habits Lab is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,
  gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Healthy Habits Lab aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door
  een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige)
  uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot
  het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn
  slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot
  schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige
  verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Healthy Habits Lab vervalt in elk geval 12 maanden na
de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet
uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Healthy Habits Lab toerekenbaar
  tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere
  aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Healthy Habits Lab niet blijvend of tijdelijk onmogelijk,
  dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Healthy Habits Lab in verzuim is.
 3. Healthy Habits Lab heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
  verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Healthy Habits
  Lab kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant
  zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming
  van Healthy Habits Lab in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet
  aan Healthy Habits Lab kan worden toegerekend in een van de wil van Healthy Habits
  Lab onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant
  geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in
  redelijkheid niet van Healthy Habits Lab kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
  noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht
  van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-,
  computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
  vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Healthy Habits Lab 1 of meer verplichtingen
  naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Healthy Habits
  Lab er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide
  partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Healthy Habits Lab is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet
  als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud
ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Healthy Habits Lab is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Healthy Habits Lab zoveel mogelijk vooraf met de klant
  bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
  overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
  overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Healthy Habits Lab.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,
  tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken,
  dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het
  dichtst in de buurt komt van wat Healthy Habits Lab bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt
  voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Healthy Habits Lab is gevestigd / praktijk houdt /
  kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij
  de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 02 augustus 2020.